ඔබට එකවර බහුවරන වචන සෙවිය හැක.

වචන :පෙළ තුල මෙම වචනය සමඟ ගැළපෙන ඒවා සොයන්න.
+ වචන : නිවැරදියටම ගැලපෙන වචන පමනක් සොයනු ලැබේ.
-වචන : මෙම වචනය ඇතුලත් වන ප්‍රතිඵල නොපෙන්වන්න.