Teke lava 'o fekumi ki ha ngaahi fo'i lea lauloolahi to'u taha.

lea : kumi ha hoa 'oe fo'i lea ko 'eni 'i loto 'i he text.
+lea : koe lea hoa totonu pee 'e ma'u.
-lea : 'oua e fakakau mai e ola 'oku kau ai e fo'i lea ko 'eni.